Książka odpowiada na pytanie dlaczego apostazja jest dziś koniecznością.  Jak i kiedy kler wypaczył filozofię miłości Jezusa z Nazaretu. Oraz dlaczego kłamliwa interpretacja jego nauki na katechezie nadal wpływa na światopogląd współczesnych Polaków.

Książkę lub e-book można kupić lub wypożyczyć.

 

Wydawnictwo:

Created by Eva Piprek with WebWave CMS 

Copyright 2021 Lorem Ipsum/Photos:Unsplash

Kup lub wypożycz

POZNAJ  AUTORKĘ

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Photo by Javy Luzania. Portret wodza: by Mathew Browne on Unsplash

 

W kilku poniżej cytatach streszcza się sprawiedliwość biblijna, na której zapewne Hitler się wzorował gdy Main Kampf pisał (Lb 31, 1-18, Biblia Tysiąclecia): Rzekł Pan [BÓG – aby nikt nie miał wątpliwości, kto tu jest prowodyrem] do Mojżesza: Pomścij Izraelitów na Madianitach. Wzmiankowani wkurzyli go, gdyż mieli WŁASNE zwyczaje i bogów – a zasadniczo, biblijny dobry bozia ma wolność religijną w świętym zadku i zazwyczaj każe wymordować opornych – czyli tych, którzy nie życzą sobie NIC o nim wiedzieć a ty bardziej kochać go i czcić.

Rzekł więc Mojżesz do ludu: «Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom; mają im wymierzyć pomstę Pana. Poślijcie na wyprawę wojenną po tysiącu ludzi z każdego pokolenia izraelskiego». I zostało wybranych po tysiącu z każdego pokolenia, czyli dwanaście tysięcy zdolnych do walki. Mojżesz posłał po tysiącu ludzi z każdego pokolenia na wojnę. Razem z nimi [wysłał] Pinchasa, syna kapłana Eleazara, i przedmioty święte oraz trąby sygnałowe. Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. Zabili również królów madianickich.

Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. Zabrawszy następnie całą zdobycz, cały łup złożony z ludzi i zwierząt, przyprowadzili jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza, kapłana Eleazara i całej społeczności Izraelitów, do obozu, który się znajdował na równinach Moabu, położonych nad Jordanem naprzeciw Jerycha.

Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta społeczności wyszli z obozu naprzeciw nich. I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. Rzekł do nich: «Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana. Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.»1

 

Potem nastąpił PODZIAŁ ŁUPÓW, które słusznie i zgodnie z prawem (polegającym na tym, że bozia tak chce) należały się zwycięzcom (Lb 31, 25-35, Biblia Tysiąclecia): ... tak mówił Pan do Mojżesza: «Policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz. Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność. Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Pana jedną sztukę na pięćset - zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Pana. Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana». Mojżesz i kapłan Eleazar wykonali wszystko, co im Pan nakazał. Zdobycz, którą wojownicy wzięli jako łup, składała się z sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy owiec, siedemdziesięciu dwóch tysięcy wołów, 34 sześćdziesięciu i jednego tysiąca osłów, a osób, czyli dziewcząt, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, było razem trzydzieści dwa tysiące.

 

• • • •

 

Inna instrukcja ze świętej książki, mówi o tym, jak pozbawić podbity lud TOŻSAMOŚCI, aby potem perorować, że to głupie dzikusy, prymitywni niewolnicy niezdolni do tworzenia dzieł sztuki, nadający się wyłącznie do ciężkiej pracy: Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie ich imię na tym miejscu... (Pwt 12, 2, Biblia Tysiąclecia).

 

• • • •

 

Czy naprawdę Biblia mogła zainspirować Hitlera? Tak można domniemywać, bo z podbitymi narodami nakazywał postępować podobnie. A co miał do powiedzenia o roli jaką odegrać mieli POLSCY KSIĘŻA w jego planach wynarodowienia, wyzysku, okradzenia, wyniszczenia (itp. itd.) polskiego społeczeństwa? W dniu 2 X 1940 po posiłku w jego mieszkaniu, wywiązała się dyskusja, z której raport obecnego na spotkaniu Martina Bormanna, można znaleźć w Biuletynie Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, No IV.2

Tam na str. 130 (173 w .pdf) czytamy: Führer zaznaczył, że Polacy mogą mieć tylko jednego pana, a jest nim Niemiec; dwóch panów obok siebie nie może być i nie śmie być, dlatego też należy wszystkich przedstawicieli polskiej inteligencji wytępić (umzubringen). To brzmi twardo, ale takie jest już prawo życia.

Generalna Gubernia jest polskim rezerwatem, wielkim polskim obozem pracy. Polacy mają z tego korzyść, ponieważ utrzymujemy ich w zdrowiu, dbamy o to, ażeby nie wyginęli z głodu itd.; nigdy jednak nie wolno nam podnieść ich na wyższy poziom, gdyż wówczas staliby się anarchistami i komunistami. Jest także całkowicie słuszne, ażeby Polacy zachowali swój katolicyzm; POLSCY PROBOSZCZOWIE dostają od nas wyżywienie i za to mają dyrygować swoimi owieczkami w pożądany przez nas sposób. Proboszczowie są przez nas opłacani i za to mają wygłaszać takie kazania, jak my sobie życzymy. Jeśli jakiś proboszcz działa przeciwko temu, należy skończyć z nim w krótkiej drodze. Proboszczowie muszą więc utrzymywać Polaków w spokoju, głupocie i ciemnocie, (ruhig, dumm und blöd); to leży całkowicie w naszym interesie; gdyby Polacy zostali podniesieni na wyższy poziom inteligencji, wówczas już nie byliby tymi siłami roboczymi, których potrzebujemy.

 

Dalej w tym samym dokumencie na str. 137 (180 w .pdf), jest wyjaśnione KTO może być, a kto niekoniecznie za Polaka uważany: Polski naród łącznie z żydowsko-polskimi mieszkańcami należy ocenić na jakieś 17 milionów, przy czym pozostałe słowiańskie mniejszości jak Kaszubi, Mazurzy, „Wasserpolacy“ i Górale nie są wliczeni. Polacy, odgałęzienie zachodnio-słowiańskiej grupy narodów, zawdzięczają powstanie swego narodu i państwa szczepom germańskim. Już na setki wzgl. tysiące lat przed przedostaniem się plemion słowiańskich, na większej części polskiego obszaru państwowego mieszkali Germanie i inne narody rasy nordyckiej. W czasie wędrówki ludów w Prusach Zachodnich osiedli Gotowie, w Poznańskiem Burgundzi, a dalej na wschód – Wandale i Rugijczycy (?) (Ragier). Dopiero w kilkaset lat po ustąpieniu głównej części tych plemion germańskich nastąpiło powolne przetwarzanie się plemion zachodnio-slowiańskich, które w międzyczasie tam się przedostały, w naród. To przekształcenie się w naród zawdzięczają pozostałym na tym terenie resztkom Germanów wschodnich oraz normandzkiej warstwie panów, która wtargnęła i stała się szlachtą. Charakterystyczne, że władcą, który po raz pierwszy zjednoczył polskie plemiona (ok. 960 r. po Chr.), był normandzki książę Dago. Później Polacy nazwali go Mieszkiem. Do tej bynajmniej nie małej przymieszki krwi germańskiej przyłączył się później – wraz z ponownym pozyskaniem terenu wschodniego przez rozpoczynającą się kolonizację niemiecką – stały przypływ krwi niemieckiej do narodu polskiego. Znaczny odsetek niemieckich emigrantów już w średniowieczu polonizował się; najłatwiej wrastali w naród polski (pod wpływem kleru) Niemcy wyznania katolickiego.

 

Na str. 139 (182 w .pdf) możemy znaleźć prześmiewczą charakterystykę wychowanych przez księży, nierozgarniętych wasali „najświętszej panienki”: W zakresie duchowym można Polaka określić jako całkowicie nietwórczego, zarówno pod względem kulturalnym jak i narodowo-politycznym. Ten brak prawdziwie twórczej siły potrafi zamaskować prymitywnie wyrafinowaną inteligencją, której nie należy nie doceniać. Pod względem psychicznym należy określić Polaka jako człowieka stadnego, pełnego głębokiej nieufności w stosunku do tych, którzy wyrastają ponad poziom gromady. W związku z tym pozostaje brak poczucia porządku i niezrozumienie dla wytworów wyższej kultury, jej utrzymania i pielęgnowania. Z tym łączy się też tęsknota za cierpieniem i upokorzeniem, za politycznym i religijnym męczeństwem. Tak Polacy stworzyli sobie ideę mesjanizmu, uważając, że są odkupicielami i Mesjaszem wszystkich narodów. Tu leży istota polskiego królestwa Marii i pielęgnowane przez Kościół źródło polskiego szowinizmu, wyrażającego się w idei wielkiego polskiego królestwa z Dziewicą Marią jako królową. Stare, rasowo uwarunkowane oddźwięki matriachalnej organizacji społecznej można wyśledzić w polskim kulcie kobiet, a ponadto w kulcie Marii. Tak więc naród polski zarówno jeśli chodzi o szerokie warstwy prymitywne, jak o inteligencję – przez zrównanie ideologii politycznej i religijnej – jest w zupełnie wyjątkowy sposób w historii zabezpieczony ideologicznie, a tym samym i politycznie. Zapewne tu jest przyczyna, dlaczego nawet jeszcze dzisiaj Kościół sądzi/wierzy, że szczególne przywileje, ba, nawet zaszczyty w podzięce „za obronę ojczyzny”, powinny być udziałem jego pracowników! Oby tylko usilnie poszukując wroga cementującego kruchtę z narodem kolejnej wojny nie wywołali!

 

• • • •

 

Czy faktycznie Kościół kiedykolwiek otwarcie wystąpił przeciwko Hitlerowi? W kwietniu 1933 roku papież Pius XI podpisał konkordat z III Rzeszą, gwarantując swojej religii swobodę praktyk. Później wydał encyklikę „Mit brennender sorge” (niem. z palącą troską). W ocenie katolickich portali jest ona wyrazem jego POTĘPIENIA dla nacjonalizmu i faszyzmu. Czyżby? Sprawdźmy: Otwiera się walka przeciwko szkole wyznaniowej, chronionej konkordatem, i pozbawianie głosu katolickich rodziców i wychowawców w szczególnie ważnej dziedzinie życia kościelnego uwydatniają przejmującą grozą powagę położenia i bezprzykładny ucisk sumienia wierzących chrześcijan (…) Kto ponad skalę wartości ziemskie rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli władzy państwowej albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, które w porządku doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce, i czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje się im bałwochwalczo, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i ustanowiony przez Boga (…) Ten Bóg dał swe przykazania jako najwyższy władca. Mają one znaczenie niezależnie od czasu i przestrzeni, kraju i rasy. Jak Boże słońce wszystko oświeca, tak też prawo Jego nie uznaje żadnych przywilejów i wyjątków. Rządzący i podwładni, ukoronowani i nie noszący korony, bogaci i ubodzy w ten sam sposób podlegają Jego słowu. Ponieważ jest On jedynym Stwórcą, ma prawo domagać się posłuszeństwa od poszczególnych jednostek i od wszelkiego rodzaju społeczności. Posłuszeństwo to odnosi się do wszystkich dziedzin życia, w których kwestie moralne domagają się uzgodnienia z niezmiennym prawem Bożym i skutkiem tego – poddania zmiennego prawa ludzkiego niezmiennemu prawu Bożemu. (…) Tylko ślepota i pycha mogą zamknąć oczy na skarby zbawiennych nauk, jakie mieszczą się w Starym Testamencie. Kto chce wyrzucić z Kościoła i ze szkoły historię biblijną i mądre nauki Starego Testamentu, ten ciasnej i ograniczonej myśli ludzkiej każe być sędzią planów Bożych względem historii świata, ten zaprzecza wierze w prawdziwego Chrystusa, takiego, jaki się pojawił w ciele i przyjął naturę ludzką w narodzie mającym go przybić do krzyża...3

 

Encyklika (fragmenty) została odczytana niemieckim wiernym w Niedzielę Palmową 1938 roku. Czy jest tu gdzieś wystąpienie PRZECIW polityce faszystów? A może Pius XI wyparł się swojego POPARCIA (z ambon) Mussoliniego w wyborach, które doprowadziło do jego wygranej (w niektórych wypadkach otrzymał nawet 90% głosów)? Potępił bojkot żydowskich sklepów? Nic z tego. Papież zauważył po prostu, iż idee kultu państwa i narodu – pozostają w sprzeczności z kultem wszechmocnego bozi, co szkodliwe się może okazać dla dobrostanu jego NAMIESTNIKÓW, na czele z OBERszmanem w Watykanie! Nie spodobało mu się wyrwanie państwa spod wpływu Kościoła, szczególnie dziatek szkolnych. ŻADNA idea która tego próbowała/próbuje – nie ma prawa znaleźć świętego uznania. Wypowiadał się wyłącznie w SWOJEJ sprawie – nie biorąc w obronę NIKOGO z prześladowanych. Jego wojenny następca (od 1939 roku) Pius XII przyjął postawę wyniosłego MILCZENIA i obojętności wobec Holokaustu. Podobno obawiał się, iż jego zbyt gwałtowny protest sprawę pogorszy.4 Powiedzmy. Los 6 milionów Europejczyków, czyli blisko 80% całej populacji żydów na okupowanych terenach, a 90% POLAKÓW przyznających się do judaizmu – panowie konsekrowani mieli w poważaniu.

 

W cytowanym tu Biuletynie jest też szczerozłota instrukcja jak pogłębić i wykorzystać antysemityzm społeczeństwa: Dla Polaków możliwości własnego kulturalnego i narodowego rozwoju byłyby ograniczone. Natomiast Żydzi otrzymaliby nieco więcej wolności, przede wszystkim w zakresie kulturalnym i gospodarczym, tak że niektóre decyzje w sprawie zarządzeń administracyjnych i gospodarczych następowałyby przy współudziale żydowskiej ludności. Pod względem polityki wewnętrznej rozwiązanie to oznaczałoby jeszcze silniejsze gospodarcze skrępowanie Polaków przez Żydów, ale także Żydom dałoby powód do zasadniczych zażaleń i ciągłych trudności...5 Czy można coś jeszcze do tego dodać? Szkoda tylko, że na świętoszkowatych stronach wielbiących polskich klechów fragmenty te staranie wygumkowano! Chcę być dobrze zrozumiana: oczywiście, że to Niemcy ponoszą ODPOWIEDZIALNOŚĆ za zbrodnie wojenne i Holokaust, ale nie tylko oni. Ludność okupowanych terenów też. Oraz pierwotni SIEWCY tej wielowiekowej nienawiści z Biblią w ręku.

 

 

 

1 Wyjaśnienie dostępne na marginesie świętej książki, a dotyczące losu porwanych dziewczynek: Chodzi o zupełne wytępienie ze względu na niebezpieczeństwo religijno-moralne. Dziewczęta zaś oszczędzono, jako wolne od winy. Mogły one być niewolnicami i żonami drugorzędnymi. Jako osoby zależne, nie skażą swoją wiarą/pamięcią/religią NIKOGO ale ich macice + oprzyrządowanie otaczające, jeszcze się przydać mogły.

 

3 opoka.org.pl (12 VII 2002): Encyklika Mit brennender sorge [dostęp: 3 III 2022].

 

4 www.rp.pl (28 I 2021): Paweł Łepkowski, Pius XII. Papież skazany na milczenie [dostęp: 3 III 2022].